Portbcn1
Portbcn1
Portbcn2
Portbcn3
Portbcn1 Portbcn2 Portbcn3

PORT DE BARCELONA

Ecocalculadora, la nova eina de càlcul de les emissions de CO2 de les cadenes de transport desenvolupada per al Port de Barcelona.

L’Ecocalculadora neix de la voluntat del Port de Barcelona de posar a disposició del seus clients d’un servei específic d’informació que els permeti quantificar la petjada ecològica de les seves càrregues i ajudar-los a complir amb els seus compromisos mediambientals.
L’Ecocalculadora no es centra exclusivament en el pas de mercaderies pel recinte portuari, sinó que analitza el conjunt de les cadenes logístiques, fent èmfasi en els avantatges que ofereixen les diferents opcions multimodals. Així, per exemple, el nou servei mostra com els ports mediterranis són mediambientalment més eficients respecte als del nord d’Europa pels tràfics marítims amb Àsia; i com l’ús del ferrocarril redueix substancialment les emissions de C02 respecte a la viari.

Portlinks1
Portlinks1
Portlinks3
Portlinks4
Portlinks1 Portlinks3 Portlinks4

PORTLINKS

PORTLINKS és el nou simulador de cadenes logístiques del Port de Barcelona. Permet construir rutes de transport per importar o exportar contenidors entre el hinterland europeu i qualsevol port del foreland. Conté informació actualitzada dels serveis marítims regulars del Port de Barcelona, així com un catàleg de serveis ferroviaris que es poden utilitzar per connectar el Port amb el hinterland. El sistema dóna informació detallada de la longitud i transit time de la ruta simulada, i calcula les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contaminants i externalitats associades. A més mostra gràficament sobre un mapa el trajecte detallat.

Amtugis3
Amtugis3
Amtugis2
Amtugis1
Amtugis3 Amtugis2 Amtugis1

AMTUGIS

L’AMTU publica la seva web mitjançant el gestor de continguts joomla 3
S’ha programat un component joomla integrat a la web www.amtu.cat amb objectiu de gestionar la visualització i consulta de les dades associades a línies i parades d’autobús dels municipis integrats a l’AMTU.
El component s’ha programat en php i s’ha utilitzat l’API de joomla 3.0 i de Google Maps 3
95 Santcugat
95 Santcugat
95 Santcugat

SIGMOB

Aplicatiu de gestió de la mobilitat urbana. Desenvolupat sobre el producte Geomedia, permet gestionar total la informació associada al carrerer i calcular indicador de mobilitat, camins mínims, aranyes de mobilitat i assignació de matrius OD (Origen destí)

Simcat 01
Simcat 01
Simcat 02
Simcat 01 Simcat 02

SIMCAT

El SIMCAT és un sistema d’informació i modelització per a l’avaluació de polítiques territorials de mobilitat i transports a Catalunya. Permet avaluar les propostes viàries dels plans territorials i dels plans sectorials d’infraestructures, com el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), i inclou un model de previsió de demanda de mobilitat i trànsit a les xarxes viària bàsica i ferroviària de Catalunya a partir d’escenaris futurs macroeconòmics i demogràfics. El model de previsió és seqüencial de quatre etapes, desagregat a nivell municipal per tot Catalunya, amb un major nivell de desagregació per a l’RMB, incorpora les sèries històriques de l’Enquesta de Mobilitat Obligada, d’aforaments de trànsits i serveis ferroviaris.

Bridges1
Bridges1
Bridges2
Bridges3
Bridges1 Bridges2 Bridges3

BRIDGES

És un programari per a desenvolupar sistemes oberts de suport de a la decisió que lliga sistemes avançats d’avaluació i models de predicció amb sistemes GIS i Bases de Dades.
  • Com podem entendre millor la mobilitat (com poder influir en ella i canviar-la?)
  • Com podem predir possibles futures actituds i patrons de mobilitat?
  • Quines polítiques de mobilitat, productes i serveis donaran millor resposta a les necessitats futures de mobilitat?

Projecte coordinat per ‘Mcrit’ (1997-1999), finançat per la Unió Europea en 4rt Programa Marc de Recerca